Jaktstämma 2022

  

Järvsö-Sörby VVO                                          2022-04-29

 

Protokoll ordinarie jaktstämma.

 

Dag:           Fredag 29 april             Tid:1800       Plats:          Järvsöbaden  Kramsta Gästgård

 

1                 Mötet öppnades och alla hälsades välkomna av Lars Dahlgren

 

2                 Val av presidium

                   a)                Ordförande – Lars Dahlgren

                   b)               Sekreterare – Sara Malmquist

                   c)                Justerare tillika rösträknare –

Anders Thyrell och Anna Gudmundsson-Thyrell

 

3        Fråga om stämman är behörigen utlyst – församlingen godkände kallelse i tidning LJP samt på hemsidan och facebook

 

4        Godkännande av dagordning - två tillägg på övriga frågor om älgskötselplan och spillningsinventering

 

5        Fastställande av röstlängd. Godkännande av fullmakter – 3 fullmakter inkomna gällande Nils Sved, Göran Anens och Tomas Pallars

 

6                 Styrelsens verksamhetsberättelse.                                                   bilaga 1

 

7                 Styrelsens kassarapport.                                                                  bilaga 2

 

8                 Revisionrapport                                                                               bilaga 3

 

9        Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen –

          efter redovisningar beslutades att ge styrelsen ansvarsfrihet

 

10      Fråga om användning av eventuellt överskott från räkenskapsåret.

          – beslut att överskottet tillförs föreningens kassa.

 

11               fastställande av regler för jaktutövning:

 

                   a)                Älgjakt skall utövas som gemensamhetsjakt.

          b)     Stämman beslutar att jakt på björn, varg, järv, lo samt vildsvin får bedrivas som gemensamhets- och områdesjakt inom hela Järvsö-Sörby VVO under         myndigheternas beslutade jakttid. Detta för att förhindra skador förorsakade av dessa djur.

                   c)                All övrig jakt utövas som områdesjakt.

                   d)               Jaktstämmans instruktioner för jaktledare.                                       bilaga 4

                   e)                Regler för deltagande med hund.                              bilaga 5     

                   f)                Rovdjurssamverkan.                                                   bilaga 6

12               Fastställande av avgifter. Observera att kontanthanteringen har upphört.

                   Alla transaktioner regleras via VVO bankgiro och swish.

                   a)                Jakträttsbevis älg                             450 kr

          b)     Jakträttsbevis småvilt   250 kr
Jakträttsbeviset för småvilt höjs med 50 kr så att avgiften till skjutbanan blir lika stor för alla jägare. Dock kvarstår 200kr för småvilt för de som även betalar för älg då dessa redan betalat in för skjutbanan inom älgavgiften.
Om skottlista lämnas in för sent (efter 1 april) eller inte alls kostar det nya jakträttsbeviset för småvilt 500 kr.

                   c)                Jaktgästbevis älg                             100 kr

                                     Jaktgästbevis småvilt                        100 kr

                   Jaktgästbevis anses vara löst när inbjudande medlem meddelar kassören:

                   - Inbjudande medlem

                   - Jaktgästens namn

                   - Datum för jakten

                   Betalning till VVO Bg 5796-0007 eller Swish 123 651 88 31 sker snarast
          efter genomförd jakt. Vid betalning anges samma uppgifter som vid anmälan.

                   Vid varje jakttillfälle får 2 gäster inbjudas per jagande medlem.

                   Inga jaktgäster under älgjaktsveckan

                   d)  Årskort småvilt får lösas av fastboende inom VVO. Avgiften är 2000 kr.

                   Om skottlista lämnas in för sent (1 april är deadline) eller inte alls kostar det                            nya årskortet 2200 kr. Ingen jaktgäst är tillåten på årskort.

                   e)                Upplösen av mark                           5 kr/ha

                   f)                Ny älgjägare                                    1500 kr (engångsavgift)

                   g)               Skottpremier

                                     Räv, grävling, mård                          200 kr

                                     Mås- och kråkfåglar                            10 kr

                                     Mink                                                  300             Genom Järvsö FVO

                   Vilt som berättigar till skottpremie visas upp för medlem av styrelsen eller för         Bertil Olsson alt. Gert Lasshans.

 

13      Framställningar från styrelsen/ Motioner från medlemmar..
        a)                Stämman beslutar att icke medlemmars möjlighet till predatorjakt förlängs till nästkommande ordinarie jaktstämma.
b)     Stämman beslutar att älgjakten i september startar torsdagen den
1 september och oktoberjakten startar måndagen den 10 oktober. Däremot kan vi under älgstämman föra dialog om huruvida vi skall jaga i september eller ej

c)     Styrelsen föreslår en ändring av VVO stadgar så att räkenskapsåret löper från 1 jan till 31 dec i stället som idag från 1 mars till 28 feb.

Kassören vill göra ändring för att förenkla med kontoutdrag.

Stämman tillstyrker förslaget och vid nästkommande stämma kan därmed slutgiltigt beslut fattas om ändring av räkenskapsår (stadgeändring)

14               Upplåtelse av jakträtt och/eller överlåtelse av jakträtt.

Alexander Göransson har numera jakträtt på älg genom markägare Marie Pilasgård och Anders Larsson

 

15               Antagande av nya medlemmar/anslutning av mark till VVO. – inga nya

 

16               Ersättningar: En resepott om 6000 kr (18,50 kr/mil) att disponeras av styrelsen.

                   Revisorerna arvoderas med 300 kr/person


17               Val av ordförande                            1 år                                                   Lars Dahlgren

 

18               Val av ledamot                                2 år                                                   Ingvar Karlsson

ledamot                      2 år                                                Konrad Eriksson
ledamot                      2 år                                                 Sara Malmquist                                           suppleant                  2 år                                                Patrik Högström

 

19               Val av revisor                                  1 år                                       Anders Svensson

                   revisor                                           1 år                                      Martin Svensson

                   suppleant                                       1 år                                      Oskar Nilsson

 

20               Val av jaktledare                             1 år                                   Tomas Pallars

                                                                         1 år                                   Gunnar Malmquist

 

21               Val av ansvarig för-jakträttsbevis-årskort-jaktgästbevis-skottlistor                                      

                                       1 år                                                   Kassören

                                                                                            

22               Val av 2 ombud ÄSO   1 år                             Tomas Pallars    Sara Malmquist

 

23               Val av ombud JVK       1 år                                                  vakant

 

24               Val av rovviltsansvarig 1 år                                                  Andreas Malmquist

 

25               Val av viltvårdssamord.                  1 år                                   Janne Persson

 

26               Val av valberedning     1 år                                     Andreas Malmquist

                                                                                                                                                                                                  1 år                                       Christina Lasshans

 

27               Anmälan till älgjakt. - För att få delta under älgjaktsveckan med start den 10 oktober skall jakträttsbevis älg och eventuell upplösen vara betalt före 31 augusti. Detta för att jaktledarna ska ges tid att förbereda älgjaktsveckan.

Den som ej önskar delta under älgjaktsveckan utan endast vill delta under septemberjakten och/eller efterjakter, kan lösa sitt jakträttsbevis innan jakten. Kvitto på betalda avgifter samt övriga handlingar uppvisas för jaktledaren i kojan före jaktens början. Inbetalning av alla avgifter skall ske till VVO bankgiro 5796-0007 eller Swish 123 651 88 31

28               Skjutprov   En serie om 4 skott på stillastående älg. Valfri ställning.

                                                        Krav: Samtliga skott inom träffområdet.

                                                        Två serier på löpande älg. Stående utan stöd.

                                                        Krav: Inga

                                                        Vandringspriset: De två bästa löpande serierna på VVO skjutbana.

                                                        Jägare som avlägger prov på annan bana skall uppfylla minst                                                                           samma krav och lämna skjutintyg till jaktledare.

                                                        Björnjägare är skyldiga att avlägga björnpasset.

 

29               Skjutdagar                    Älg   6 aug samt 7 aug                                0900-1300

                                                               13 aug samt 14 aug                          0900-1300

Björn                                                       14 aug                                           samling 1300

30               Övriga frågor
-Rapport ang. bygdemedel och renovering av skjutbanan.

Bänkar och grillplats har fått en uppdatering och det har bland annat byggts ett tak vid skjutkuren

Förnyat tillståndsansökan är inskickad för skjutbanan

Kvistsåg finns att låna vid Ingvar

-extra jaktstämma ska avhållas efter skjutningen lördag 13/8 kl 13

För att ta beslut om stadgeändring angående räkenskapsår och besluta angående jaktregler för 2022-2023, beslut om köttdelning/försäljning, städdag samt annat som berör älgjakten.

- Spillningsinverntering – Sara visade hur inventeringen skall genomföras med app direkt i mobiltelefonen. Sara kommer vara ytterst ansvarig för inventeringen och skicka ut via sms och facebook när inventering skall ske (under maj månad) Det är ca 60 provrutor inom vårt vvo som kall inventeras

-  Information från JUA och älgskötselplan – Stämman informerades om gällande gång för älgskötselplan och vilka siffror som är inskickade till länsstyrelsen. Slutligt besked om årets tilldelning kommer efter fullföljd spillningsinventering och kompletterande dialog mellan länsstyrelsen och ÄFG

- Hjortjakt - information uppdateras på hemsidan och allt påskjutet rapporteras till Tomas Pallars

31               Delgivning av stämmoprotokoll. Finns tillgängligt hos sekreteraren,          Sörbykojan och hemsidan (www.jarvsosorbyvvo.se)

 

32               Mötet avslutat av Lars Dahlgren, Styrelsen tackar för deltagandet

 

 

Ordförande Lars Dahlgren                                Sekreterare Sara Malmquist

 

 

…………………………………..                   …………………………………

 

 

Justerare Anders Thyrell                                                      Justerare Anna Gudmundsson- Thyrell

 

 

…………………………………..                   ………………………………….