Jaktstämma 2020

  

Järvsö-Sörby VVO                                       PROTOKOLL

 

Ordinarie Jaktstämma

 

Dag:                           2020-06-28 kl. 15,00

Plats:                          Hemma hos Lars Dahlgren

Närvarande: 15 stycken

 

1               Mötet öppnas 
         
Ordförande hälsade välkommen till dagens möte samt förklarade mötet för

          öppnat. Därefter hölls en tyst minut för Mats Höök, Jan Persson (Backa-Jan)
          samt Torbjörn (Meken) Persson som lämnat oss under året.

 

2               Val av presidium

                 a)              Ordförande
                    
Till ordförande för mötet valdes Lars Dahlgren.

                 b)              Sekreterare
                   
Till sekreterare för mötet valdes Christina Persson.

                 c)               Justerare tillika rösträknare
                    
Till justerare tillika rösträknare valde Tomas och Sara Pallars.
 

 

3               Fråga om stämman är behörigen utlyst.

          Annons har varit införd i Ljusdals Posten torsdag den 18/6, legat ute
          på vår hemsida samt påminnelse på vår Facebook sida.
          Stämman beslutar att stämman är behörigen utlyst.

 

4               Godkännande av dagordning.
          Stämman beslutar
att godkänna dagordningen.

 

5               Fastställande av röstlängd. Godkännande av fullmakter.

          Stämman beslutar enkel majoritet, fanns 1 inlämnad fullmakt från
          Nils Sved gällande fastigheten Karsjö 7:32

 

6               Styrelsens verksamhetsberättelse.                                                                                     Bilaga 1

          Stämman godkänner styrelsens verksamhetsberättelse.

 

7               Styrelsens kassarapport.                                                                                                  Bilaga 2

          Stämman godkänner kassarapporten.

 

8               Revisorernas berättelse.                                                                                                    Bilaga 3

          Stämman godkänner revisorernas berättelse.

 

9               Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

          Stämman beslutar i enlighet med revisorernas förslag att bevilja ansvarsfrihet

          för styrelsen.

 

10             Fråga om användning av eventuellt överskott från räkenskapsåret.

          Styrelsen föreslår att överskottet tillförs föreningens kassa.
          Stämman beslutar enligt styrelsen förslag.

 

11              Fastställande av regler för jaktutövning:

                 a)               Älgjakt skall utövas som gemensamhetsjakt.

                 b)              Stämman föreslås att jakt på björn, varg, järv samt vildsvin får bedrivas                  som gemensamhets- och områdesjakt inom hela Järvsö-Sörby VVO under                  myndigheternas beslutade jakttid. Detta för att förhindra skador förorsakade av                  dessa djur.

                 c)               All övrig jakt utövas som områdesjakt.

                 d)              Fastställande av instruktioner för jaktledare.                                      bilaga 4

                 e)               Regler för deltagande med hund.                                                      bilaga 5    

                 f)               Rovdjurssamverkan.                                                                                          bilaga 6

          Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag på punkterna a - f

 

12             Fastställande av avgifter. Observera att kontanthanteringen har upphört.

                 Alla transaktioner regleras hädanefter via VVO bankgiro eller
          Swish 123 651 88 31

                 a)               Jakträttsbevis älg                          450 kr

                 b)              Jakträttsbevis småvilt   200 kr        Om skottlista lämnas in för sent

                 (1 april är deadline) eller inte alls kostar det nya jakträttsbeviset 400 kr.

                 c)               Jaktgästbevis älg                           100 kr

                                   Jaktgästbevis småvilt   100 kr

 

           Jaktgästbevis anses vara löst när inbjudande medlem meddelar kassören:

                 - Inbjudande medlem

                 - Jaktgästens namn

                 - Datum för jakten

                 Betalning till VVO Bg 5796-0007 eller Swish 123 651 88 31 sker snarast efter
          genomförd jakt. Vid betalning anges samma uppgifter som vid anmälan.

                 Endast 1 gäst/medlem.

                 Ingen jaktgäster under älgjaktsveckan

.

                 d)              Årskort småvilt får lösas av fastboende inom VVO. Avgiften är 2000 kr.

                 Om skottlista lämnas in för sent (1 april är deadline) eller inte alls kostar det                  nya årskortet 2200 kr. Ingen jaktgäst är tillåten på årskort.

 

                 e)               Upplösen av mark                         5 kr/ha

                 f)               Ny älgjägare                                 1500 kr (engångsavgift)

                 g)              Skottpremier

                                   Räv, grävling, mård     200 kr

                                   Mås- och kråkfåglar    10 kr

                                   Mink                                                             300           Genom Järvsö FVO

                 Vilt som berättigar till skottpremie visas upp för medlem av styrelsen eller för                  Bertil Olsson alt. Gert Lasshans. Lämna kontonumret så sätts premien in på ditt                  konto.

          Stämman beslutar i enlighet med styrelsen förslag gällande punkterna a - g

 

13             Framställningar från styrelsen. Motioner från medlemmar.

                 a)               Styrelsen föreslår att icke medlemmars möjlighet till predatorjakt                  förlängs till nästkommande ordinarie jaktstämma.

                 b)              Styrelsen föreslår att älgjakten i oktober startar måndagen den 12
          oktober.

                 Stämman beslutar i enlighet med styrelsen förslag gällande punkterna a – b

 

14             Upplåtelse av jakträtt och/eller överlåtelse av jakträtt.

          Mattis Jääskeläinen arrender mark av Tomas Johansson 51 ha, Yvonne

          Markusson 35 ha, Anders Andersson 20 ha samt Klas Persson 44 ha för  

          småviltsjakt. 
          Stämman beslutar att godkänna upplåtelsen av jakträtt.

 

15             Antagande av nya medlemmar/anslutning av mark till VVO.

          Ansökan om medlemskap har inkommit av Mattias Jääskeläinen.
          Stämman beslutar att godkänna medlemskapet samt hälsar Mattias 

          välkommen till Järvsö Sörby VVO.

 

16             Ersättningar; en resepott om 6000 kr (18,50 kr/mil) att disponeras av

          Styrelsen. Revisorerna arvoderas med 300 kr/person.
          Stämman beslutar
att godkänna ersättningen till styrelsen och revisorer.

 

 

17             Val av ordförande                       1 år            nuv.           Lars Dahlgren
          Stämman beslutar
omval på Lars Dahlgren på 1 år.

 

 

18             Val av ledamot                            2 år                             nuv.           Christina Persson

          Stämman beslutar nyval på Sara Malmquist på 2 år.

                                                                                2 år                    nuv.    Ingvar Karlsson

          Stämman beslutar omval på Ingvar Karlsson på 2 år.

 

          Val av ledamot                   2 år                             nuv.           Konrad Eriksson

          Stämman beslutar omval på Konrad Eriksson på 2 år.

          Val av ersättare                  2 år                             nuv. Claes Jonsson
          Stämman beslutar omval på Claes Jonsson på 2 år

 

19             Val av revisor                              1 år                             nuv.           Kjell Nilsson
          Stämman beslutar
nyval på Anders Svensson på 1 år.

                                    revisor                       1 år                             nuv.           Oskar Nilsson
          Stämman beslutar nyval på Martin Svensson på 1 år.

         Suppleant                           1 år                             nuv.           Sara Malmqvist
         Stämman beslutar nyval på Oskar Nilsson på 1 år.

 

20             Val av jaktledare                        1 år                             nuv.           Tomas Pallars

          Stämman beslutar omval på Tomas Pallars på 1 år.

                                                                                       1 år                             nuv.                 Gunnar Malmqvist
          Stämman beslutar omval på Gunnar Malmquist på 1 år.

 

21             Val av ansvarig för                      1 år                             nuv.           Kassören

                 jakträttsbevis

                 årskort

                 jaktgästbevis

                 skottlistor

          Stämman beslutar att kassören blir ansvarig för detta.

 

22             Val av skjutledare                       2 år            nuv.           Andreas Malmqvist
          Stämman beslutar omval på Andreas Malmqvist 2 år.

                                                                                                                                                                             

23             Val av ombud JUA ÄSO             1 år            nuv.           Konrad Eriksson

           Stämman beslutar omval på Konrad Eriksson på 1 år.

 

24             Val av ombud JVK    1 år                             nuv.           Tomas Pallars

          Stämman beslutar omval på Tomas Pallars på 1 år.

 

25             Val av rovviltsansvarig               1 år                            
          Stämman beslutar att lämna den platsen vakant.

 

26             Val av viltvårdssamord.              1 år            nuv.           Janne Persson

          Stämman beslutar omval på Janne Persson på 1 år.

 

 

27             Val av valberedning  1 år                             nuv.           Andreas Malmqvist  
          Stämman beslutar omval på Andreas Malmqvist på 1 år

                                                                                       1 år                             nuv.                 Christina Lasshans

          Stämman beslutar omval på Christina Lasshans på 1 år.

 

28             Anmälan till älgjakt.

För att få delta under älgjaktsveckan med start den14 oktober skall jakträttsbevis älg och eventuell upplösen vara betalt före 31 augusti. Detta för att jaktledarna ska ges tid att förbereda älgjaktsveckan.

Den som ej önskar delta under älgjaktsveckan utan istället vill delta kanske under septemberjakten och/eller efterjakter, kan lösa sitt jakträttsbevis innan jakten. Kvitto på betalda avgifter samt övriga handlingar uppvisas för jaktledaren i kojan före jaktens början.

Inbetalning av alla avgifter skall ske till VVO bankgiro 5796-0007 eller Swish 123 651 88 31

Stämman beslutar i enlighet med styrelsen förslag.

 

 

29             Skjutprov En serie om 4 skott på stillastående älg. Valfri ställning.

                                                    Krav: Samtliga skott inom träffområdet.

                                                    Två serier på löpande älg. Stående utan stöd.

                                                    Krav: Inga

                                                    Vandringspriset: De två bästa löpande serierna

                                                    Jägare som avlägger prov på annan bana skall uppfylla minst                                                             samma krav och lämna skjutintyg till jaktledare.

                                                    Björnjägare är skyldiga att avlägga björnpasset.
Stämman beslutar P.g.a. rådande COVID 19 så ställs årets skjutprov in för tidigare jägare. Fjolårets skjutprov gäller. Tillkommer någon ny jägare så ska skjutprov lämnas in. Om någon behöver hjälp med inskjutning av vapen så kontaktas Andreas eller Tomas. Samma regler gäller för björnpasset.

 

30             Skjutdagar                                  Älg                            3 aug samt 4 aug                          0900-1300

                                                                                               10 aug samt 11 aug                                0900-1300

                                                                      Björn                 11  aug                                                        samling 1300
Stämman beslutar ställs in p.g.a. rådande coronapandemi.

 

31             Övriga frågor

 1. Bygdepeng diskussion kom upp ang. fördelning av bygdemedel vindkraft. Sara M informerade att kommunen tagit ett beslut att pengarna ska användas till projekt eller gemensamma anläggningar som gynnar allmänheten. Claes Jonsson har fått i uppdrag att kolla upp detta.
  Beslut Stämman beslutar att söka pengar till nästa år (sista ansökningsdag är 31 mars)
 2. Ålgstämma Förslag kom upp att vi ställa in årets jaktstämma
 3. Beslut Stämman beslutar att årets älgstämma ställs in samt att följande gäller
 • Fastställda jaktregeler löper vidare
 • Köttdelning/försäljning löper vidare
 • Städdag mm blir lördag 108/10 kl. 12,00

Passlottning kör samma som i fjol men vill man byta pass så kontaktar man Tomas Pallars.

 1. Älgskötselplan Tomas informerade att JUA:s förslag är att det ska skjutas 1,0 älg/1000 ha vilket blir 5,5 älg och då räknas både vuxen samt kalv.
 2. September jakt startar onsdag 9/9
 3. Älgstämma kommande år Förslag kom upp att till kommande år även kunna ha stämman via länk så att de som inte bor på orten kan vara med

 

 

 

32             Delgivning av stämmoprotokoll. Finns tillgängligt hos sekreteraren,                  Sörbykojan och hemsidan (www.jarvsosorbyvvo.se)

 

33             Mötet avslutas

          Ordförande för mötet tackade för visat intresse samt förklarade mötet för

          avslutat.

 

 

 

 

 

 

Järvsö dag som ovan

 

 

 

………………………………………..          ………………………………………

Lars Dahlgren ordförande                                                Christina Persson sekreterare

 

 

 

 

 

 

………………………………………….        ……………………………………….

Tomas Pallars justerare                                                       Sara Pallars justerare

 

 

Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS