Jaktstämma 2022

  

Järvsö-Sörby VVO                                          

 

Protokoll ordinarie jaktstämma.

 

Dag:                              Söndag 2022-04-29

Tid:                               1800

Plats:                            Järvsöbaden

 

1                 Mötet öppnas av ordförande Lars Dahlgren

 

2                 Val av presidium

                   a)                Ordförande , Lars Dahlgren

                   b)               Sekreterare,  Sara Malmquist

                   c)                Justerare tillika rösträknare, 

 

3                 Fråga om stämman är behörigen utlyst. 21/4  Godkänt

 

4                 Godkännande av dagordning. Med inslag av fika innan övriga frågor

 

5                 Fastställande av röstlängd. två inlämnade fullmakter

 

6                 Styrelsens verksamhetsberättelse.   godkänd                                                                            bilaga 1

 

7                 Styrelsens kassarapport.                  godkänd                                                                            bilaga 2

 

8                 Revisorernas berättelse.                 godkänd                                                                             bilaga 3

 

9                 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.      Stämman ger styrelsen ansvarsfrihet

 

10               Fråga om användning av eventuellt överskott från räkenskapsåret.

                   Styrelsen föreslår att överskottet tillförs föreningens kassa. godkänt

 

11               Förslag för fastställande av regler för jaktutövning:

 

                   a)  Älgjakt skall utövas som gemensamhetsjakt.  Ja

          b)     Stämman föreslås att jakt på björn, varg, järv, lo samt vildsvin får bedrivas som gemensamhets- och områdesjakt inom hela Järvsö-Sörby VVO under         myndigheternas beslutade jakttid. Detta för att förhindra skador förorsakade av dessa djur.              Ja

                   c)                All övrig jakt utövas som områdesjakt.                 Ja

                   d)               Jaktstämmans instruktioner för jaktledare.  godkänt      bilaga 4

                   e)                Regler för deltagande med hund.                      godkänt      bilaga 5     

                   f)                Rovdjurssamverkan.                                                      godkänt                                               bilaga 6

 

 

 

12               Fastställande av avgifter. Observera att kontanthanteringen har upphört.

                   Alla transaktioner regleras hädanefter via VVO bankgiro. Lika som tidigare

                   a)                Jakträttsbevis älg                             450 kr

                   b)               Jakträttsbevis småvilt   250 kr   Om skottlista lämnas in för sent

                   (1 april är deadline) eller inte alls kostar det nya jakträttsbeviset 400 kr.

                   c)                Jaktgästbevis älg                             100 kr

                                     Jaktgästbevis småvilt                        100 kr

 

                   Jaktgästbevis anses vara löst när inbjudande medlem meddelar kassören:

                   - Inbjudande medlem   - Jaktgästens namn     - Datum för jakten

                   Betalning till VVO Bg 5796-0007 eller Swish 123 651 88 31 sker snarast
          efter genomförd jakt. Vid betalning anges samma uppgifter som vid anmälan.

Nytt : Endast 1 jaktgäst på älg och 2 jaktgäster per ordinarie jagande medverkande medlem för småvilts jakt

                   Inga jaktgäster under älgjaktsveckan

.

                   d)               Årskort småvilt får lösas av fastboende inom VVO. Avgiften är 2000 kr.

                   Om skottlista lämnas in för sent (1 april är deadline) eller inte alls kostar det   nya årskortet 2200 kr. Ingen jaktgäst är tillåten på årskort.

 

                   e)                Upplösen av mark                           5 kr/ha

                   f)                Ny älgjägare                                    1500 kr (engångsavgift)

                   g)               Skottpremier

                                     Räv, grävling, mård      200 kr

                                     Mås- och kråkfåglar     10 kr

                                     Mink                          300 kr             Genom Järvsö FVO

 

                   Vilt som berättigar till skottpremie visas upp för medlem av styrelsen eller för         Bertil Olsson alt. Gert Lasshans. Lämna kontonumret så sätts premien in på ditt                    konto.

 

13      Framställningar från styrelsen/ Motioner från medlemmar.
        a)                Styrelsen föreslår att icke medlemmars möjlighet till utförande av jakt på räv, grävling och mink på dagkort á 100kr förlängs till nästkommande ordinarie jaktstämma.
b)     Stämman beslutar att älgjakten i september startar onsdagen den
1a september och oktoberjakten startar måndagen den 11 oktober

 

14               Upplåtelse av jakträtt och/eller överlåtelse av jakträtt.

                   Älgjägare: Alexander Göransson

                   Småvilt: inga

 

15      Antagande av nya medlemmar/anslutning av mark till VVO. Inga

   

 

16               Ersättningar:
          En resepott om 6000 kr (18,50 kr/mil) att disponeras av styrelsen.

                   Revisorerna arvoderas med 300 kr/person17               Val av ordförande           1 år                                Lars Dahlgren

18               Val av ledamot               2 år                                Ingvar Karlsson

                     ledamot                      2 år                                Gunnar Malmqvist         

                     suppleant                    2 år                                Anders Jonsson

19               Val av revisor                 1 år                                Anders Svensson

                    revisor                         1 år                                Martin Svensson

                   suppleant                     1 år                                Oskar Nilsson

20               Val av jaktledare           1 år                                Tomas Pallars

                                                       1 år                                  Gunnar Malmqvist

21            Val av ansvarig för -jakträttsbevis -årskort   -jaktgästbevis  -skottlistor                                                                            1 år                                Kassören Ingvar Karlsson

22      Val av huvudskjutledare         2 år                                 Andreas Malmqvist
          Val av skjutledare                 2 år            JannePersson                                                   

23      Val av 2 ombud ÄSO            1 år                     Tomas Pallars

Sara Malmquist

24               Val av ombud JVK       1 år                                styrelsens uppdrag

25               Val av rovviltsansvarig 1 år                                varje medlems ansvar att lägga in i Skandobs oavsett vart i Sverige observation görs

26               Val av viltvårdssamord.                  1 år              Janne Persson

27               Val av valberedning     1 år                                Andreas Malmquist, sammankallande

                                                     1 år                                Christina Lasshans

 

28               Anmälan till älgjakt.

För att få delta under älgjaktsveckan med start den 11 oktober skall jakträttsbevis älg och eventuell upplösen vara betalt före 31 augusti. Detta för att jaktledarna ska ges tid att förbereda älgjaktsveckan.

Den som ej önskar delta under älgjaktsveckan utan istället vill delta under septemberjakten och/eller efterjakter, kan lösa sitt jakträttsbevis innan jakten. Kvitto på betalda avgifter samt övriga handlingar uppvisas för jaktledaren i kojan före jaktens början.

Inbetalning av alla avgifter skall ske till VVO bankgiro 5796–0007 eller
Swish 123 651 88 31

 

29               Skjutprov   En serie om 4 skott på stillastående älg. Valfri ställning.

                                                        Krav: Samtliga skott inom träffområdet.

                                                        Två serier på löpande älg. Stående utan stöd.

                                                        Krav: Inga

                                                        Vandringspriset: De två bästa löpande serierna på VVO skjutbana.

                                                        Jägare som avlägger prov på annan bana skall uppfylla minst                                                                           samma krav och lämna skjutintyg till jaktledare.

                                                        Björnjägare är skyldiga att avlägga björnpasset.

 

30               Skjutdagar                    Älg   

                  6 aug samt 7 aug                                0900–1300

                 13 aug samt 14 aug                             0900–1300

                   Björn         14 aug                             samling 1300

 

 

31               Övriga frågor

 

Tidigare inkomna övriga frågor samt redovisning av skjutet småvilt
                   a) Bygdemedel – redovisning om vad som är gjort vid skjutbanan

Ansökte om 37500kr och fick 20000kr som investerats i div renovering vid skjutbanan och kojan samt köpt in en kvistsåg som finns hos Ingvar

Tack till Bertil Olsson som sponsrat med takplåt

b) Hemsidan, Ingvar kollar på kostnaden för hemsidan då styrelsen tyckt att det blivit mycket dyrare på sistone. Går det att använda sig av easyhunt/wehunt

Vi fortsätter att kolla på alternativ
c) älgskötselplan – info från JUA via Sara, årsmöte 12/8

d)Älgstämman – kan vi ha den nu på plats då ord stämma blev senarelagd bör även i framtiden vara ändrad till att hållas innan september jaktens start

Svar JA

 

  1. Årets älgjakt.
    -  passfördelning – beslut, samma som förra året, de som vill byta pass skall förslagsvis senaste 26/9 meddela Tomas P för att få annat pass tilldelat.
    -  Jaktregler för 2021-22 (bilaga 7)      

                                     2.                Köttdelning vid ogiltig frånvaro.

Förslag: Köttlådans innehåll vägs, delas sedan med antalet jaktdagar. Frånvarodagar x antal kg x 100 kr/kg. Upplösen betalas innan ut kvittering av köttlott till VVO Bg 5796-0007 eller swish 1236518831
Obligatorisk närvaro för styckning av älgar som faller under
älgjaktsveckan i oktober annars upplösen enligt tidigare bestämmelser.

3.              Ev. försäljning av älgkött.

Förslag: Älgköttet säljs i halvor och betalning sker snarast till VVO.  Jaktledarna bestämmer dagspriset.
Intresseanmälan av köp anmäls till Gunnar Malmquist (endast medlem).

4.              Städning av slakteriet innan septemberjakten börjar 29/8 kl 15

De som inte deltagit under septemberjakten skall innan jaktstart 11/10 visa upp alla aktuella handlingar och kvittera regler hos Ingvar emligt ök

5.              Trivselkväll och årets vinnare i prisskjutningen

Förslag: Lördag den 16/10 kl. 18,00 i Alpbyns restaurang om regler och restriktioner pga. pandemin tillåter samkväm

 

 

32               Delgivning av stämmoprotokoll. Finns tillgängligt hos sekreteraren,          Sörbykojan, slakteriet och hemsidan (www.jarvsosorbyvvo.se)

 

33               Mötet avslutas av ordförande Lars Dahlgren

 

 

 

 

Sekr Sara Malmquist                                                            ordf Lars Dahlgren

 

…………………………….                                                 ……………………………….

 

 

 

 

Justerare Ingvar Karlsson                                                     justerare Janne Persson

 

 

…………………………….                                                 ………………………………..

 

Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS